LT
EN
 • Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

 • Elektroninis dienynas

 • Projektai

 • Formalusis ugdymas

  Atnaujinta: 2017-09-01

  Ugdymo procesas:

  Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso
  trukmė savaitėmis
  pradžia pabaiga
  I–III gimnazijos klasės 09-01 06-15 36
  IV gimnazijos klasės 09-01 05-25 33

  Pusmečiai:

  Klasės I pusmetis
  (nuo – iki)
  II pusmetis
  (nuo – iki)
  I–III 09-01 – 01-19 01-22 – 06-15
  IV 09-01 – 01-19 01-22 – 05-25

  Mokinių atostogos:

  Atostogos 2017–2018 m. m.
  Prasideda Baigiasi
  Rudens 2017-10-30 2017-11-03
  Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
   Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
  Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
  Vasaros (I–III klasės) 2018-06-18 2018-08-31
  Vasaros (IV klasė)

  Skiriamos pasibaigus

  švietimo ir mokslo

  ministro nustatytai

  brandos egzaminų

  sesijai

  2018-08-31

  Pamokų laikas

  1.   08.0008.45
  2.   08.5509.40
  3.   09.5010.35
  4.   10.5511.40
  5.   12.0012.45
  6.   12.5513.40
  7.   13.5014.35
  8.   14.45–15.30

  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

   

  KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS

  1. Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.
  2. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.
  3. Mokytojų taryba:
   • išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus vasaros darbus iki rugpjūčio mėn. pabaigos ir posėdyje pakartotinai svarsto mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą klausimą (bet ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d.);
   • atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;
   • leidžia III-iosios gimnazijos klasės mokiniams įsiskolinimą iš ugdymo plano dalyko, kurio programa baigiama III-iojoje gimnazijos klasėje, likviduoti per mokymosi IV-ojoje gimnazijos klasėje laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki brandos egzaminų pakartotinės sesijos;
   • išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.
  4. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas (paliekamas kartoti programą) gimnazijos direktoriaus įsakymu:
  5. Ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, gaunantis išsilavinimo pažymėjimą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis yra laikomas baigusiu ugdymo programą.
  6. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

  PROGRAMOS KARTOJIMAS

  1. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje. Nenorintis antramečiauti gali savarankiškai mokytis neįsisavintų ugdymo programos modulių (atskirų dalykų) ir likviduoti įsiskolinimus.
  2. Abiturientas, dėl objektyvių priežasčių einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi ir nebaigęs mokslo metų, kitais mokslo metais gali kartoti tos klasės programą arba tęsti nutrauktą mokymąsi.
  3. Abiturientas, užbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių pažymių arba neišlaikęs kai kurių įskaitų ar brandos egzaminų, nepaliekamas programos kartoti toje pačioje klasėje. Dalykų įsiskolinimus jis gali likviduoti savarankiškai mokydamasis toje pačioje arba atitinkamą vidurinio ugdymo programą vykdančioje mokykloje.

  Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus:

  Dalykai I–II klasė
  Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 70 (1;1)
  Lietuvių kalba (gimtoji) 315 (4;5)
  Užsienio kalba (1-oji) 210 (3;3)
  Užsienio kalba (2-oji) 140 (2;2)
  Matematika 245 (3;4)
  Informacinės technologijos 70 (1;1)
  Biologija 105 (2;1)
  Chemija 140 (2;2)
  Fizika 140 (2;2)
  Istorija 140 (2;2)
  Pilietiškumo pagrindai 70 (1;1)
  Geografija 105 (2;1)
  Ekonomika ir verslumas 35 (0;1)
  Dailė 70 (1;1)
  Muzika 70 (1;1)
  Technologijos 88/87 (1,5;1)
  Kūno kultūra 140 (2;2)
  Žmogaus sauga 17 (0,5;0)
  Pasirenkamieji dalykai /dalykų moduliai 17 (0,5; 0,5)
  Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 31
  Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 32
  Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  (7;7)
  Neformalusis švietimas (2;3)

  VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 2014–2015 m. m.

  Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui Bendrasis kursas/kalbos mokėjimo lygis Išplėstinis kursas/kalbos mokėjimo lygis
  Dorinis ugdymas: 2
  Tikyba, etika (2/0) 69
  Kalbos:
  Lietuvių kalba ir literatūra 8 (4/4) 276 (5/5) 345
  Užsienio kalba (1-oji) 6 (3/3) 207 (3/3) 207
  Užsienio kalba (2-oji) (3/3) 207 (3/3) 207
  Socialinis ugdymas: 4
  Istorija (2/2) 138 (3/3) 207
  Geografija (2/2) 138 (3/3) 207
  Matematika 6 (3/3) 207 (4/5) 316
  Informacinės technologijos (1/1) 69 (2/2) 138
  Gamtamokslinis ugdymas: 4
  Biologija (2/2) 138 (3/3) 207
  Fizika (2/2) 138 (4/3) 246
  Chemija (2/2) 138 (3/3) 207
  Menai ir technologijos: 4
  Dailė (2/2) 138  (3/3) 207
  Muzika (2/2) 138  (3/3) 207
  Šokis (2/2) 138  (3/3) 207
  Turizmas ir mityba (2/2) 138  (3/3) 207
  Tekstilė ir apranga (2/2) 138  (3/3) 207
  Kūno kultūra: 4
  Bendroji kūno kultūra (2/2) 138  (4/4) 276
  Pasirinkta sporto šaka (2/2) 138  (4/4) 276
  Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
  Projektinė veikla/Brandos darbas
  Mokinio pasirinktas mokymo turinys iki 26 iki 26
  Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę 28 pamokos per savaitę;
  Maksimalus mokinio pamokų skaičius 32 pamokos per savaitę;
  Neformalusis švietimas (val. skaičius) (3/3) 207
  Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 24 pamokos per savaitę dvejiems metams
  Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 51 pamoka

   

  PASIRENKAMIEJI DALYKAI, DALYKŲ MODULIAI

  Pasirenkamieji dalykai

  Dalykas

  Programa

  III klasė

  IV klasė

  Kalbos

  Ispanų kalba

  2 val.

  2 val.

  Prancūzų kalba

  2 val.

  2 val.

  Lotynų kalba

  2 val.

  2 val.

  Tikslieji

  mokslai

  Informacinės technologijos

  1 val.(B kursas)

  2 val.(A kursas)

  1 val.(B kursas)

  2 val.(A kursas)

  Braižyba

  1 val.

  Socialiniai mokslai

  Psichologija

  1 val.

  Ekonomika

  1 val.

  Karjeros planavimas

  1 val.

  Dalykų moduliai

  Lietuvių kalba

  Kūrybinis rašymas

  1 val.

  Retorika

  1 val.

  Anglų kalba

  Anglų kalbos teksto suvokimas

  1 val.

  Anglų kalbos vartojimo praktika

  1 val.

  Komunikacinė anglų kalba

  1 val.

  Anglų kalbos tekstų rašymas

  1 val.

  Istorija

  Europos sienų kaita V-XIX a.

  1 val.

  Istorijos šaltinių nagrinėjimas

  1 val.

  Matematika

  Plokštumos geometrija

  1 val.

  Funkcijos

  1 val.

  Programavimas (informacinės technologijos)

  1 val.

  Gamtos mokslai

  Molekulinė biologija ir biochemija

  1 val.

  Organizmų fiziologija ir gyvybinės funkcijos

  1 val.

  Organinės chemijos uždaviniai

  1 val.

  Neorganinės chemijos uždaviniai

  1 val.

  Praktinis fizikos dėsnių taikymas

  1 val.

 • Steigėjas

 • Kiti partneriai

 • NUOTRAUKŲ GALERIJA

 • Calendar

  balandžio 2018
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
  kovo 26, 2018 kovo 27, 2018 kovo 28, 2018 kovo 29, 2018 kovo 30, 2018 kovo 31, 2018 balandžio 1, 2018
  balandžio 2, 2018 balandžio 3, 2018 balandžio 4, 2018 balandžio 5, 2018 balandžio 6, 2018 balandžio 7, 2018 balandžio 8, 2018
  balandžio 9, 2018 balandžio 10, 2018 balandžio 11, 2018 balandžio 12, 2018 balandžio 13, 2018 balandžio 14, 2018 balandžio 15, 2018
  balandžio 16, 2018 balandžio 17, 2018 balandžio 18, 2018 balandžio 19, 2018 balandžio 20, 2018 balandžio 21, 2018 balandžio 22, 2018
  balandžio 23, 2018 balandžio 24, 2018 balandžio 25, 2018 balandžio 26, 2018 balandžio 27, 2018 balandžio 28, 2018 balandžio 29, 2018
  balandžio 30, 2018 gegužės 1, 2018 gegužės 2, 2018 gegužės 3, 2018 gegužės 4, 2018 gegužės 5, 2018 gegužės 6, 2018